• سرود: منظور تولید قطعه حرفه ای و اجرای زنده در مسابقه می باشد.

اصل سرود رشه در موسیقی های مذهبی در ادیان های مختلف از گذشته تا بحال داشته است، از مسیحیت تا اسلام در ادوار مختلف با محتواهای گوناگون از جنس نیایش و حماسه و غرور ملّی و مسائل ارزشی حوزه اجتماعی که در افواه مردم و اذهانشان به عنوان یک اتفاق فرهنگی و هنری نسل به نسل به نیکی یاد می شده است.
شاید معروفترین سرود ها در این قرون برای هر قومیتّی و کشوری، سرود های ملّی آنها به یادگار مانا شده است. در جنگ ها و حماسه های مختلف سرودها و رجزهای دسته جمعی بار سنگینی را در رسانه آن عصر را بدوش می کشیده اند؛ حال به لطف این هنر مقدّس و توجه ویژه به سرود و تولیدات متناظر در دو دهه اخیر اتفاق های نیکی در سرود پاپ ها در جنسیت و رده های مختلف سنی مشغول به فعالیت و رشد و تعالی این حوزه می باشند.
ما سرود را از مؤثرترین و سریعترین کنش های اجتماعی نسبت به اتفاقات می دانیم و امید است که این پیشرفت را در این نسل مواجه باشیم.