• طرح ایده ساخت نماهنگ یا فلش ماب و اجرای سرود

آنچه در ذهن شما عزیز برای نماهنگ و اجراهای پاتوقی و فلش ماب ها به صورت یک بارش فکری شکل گرفته است، تبدیل به نوشتار نمائید و از ابتدا و انتهای آنرا در قالب یک صوت و یا یک متن در سایت بارگذاری نمائید. مهم در ایده اصیل و بدیع بودن آن می باشد و در خیلی از موارد شباهت در ایده آن را در این مرحله خارج از رقابت می کند، فلذا اصرار ما در این مرحله نوآوری و ناب بودن یک ایده می باشد.
ما نهایت امانتداری را در ارسال ایده های تان در حقوق مادی و معنوی اعلام می داریم.