• آکاپلا: هم خوانی گروه های سرود بدون موسیقی

آنچه از تولیدات خانوادة بزرگ موسیقی های آوایی که بدون حضور آلات موسیقی تنظیم شده و یک یا چند نفر به آن پرداخته باشند را آکاپلا می گویند.
در سنواتی که بر ما گذشته است، همخوانی هایی با محتواهای مذهبی در قالب تواشیح و یا مدیحه سرائی های استودیویی در اذهان شکل گرفته است و البته که نگاه حرفه ای از اوائل دهة 80 شمسی به این فرم خوانش باعث پیشرفت و تغییر مزاج خیلی از مخاطبان مذهبی و اهل موسیقی به صورت جدی شده است.
با عنایت به این سابقة چشمگیر انتظار می رود گروه هایی که از این استعداد بهره مند هستند پا به این عرصة رقابت بگذارند.